Winkelwagen

Product toegevoegd aan winkelwagen

Gerelateerde producten

Algemene Voorwaarden

TimeMoto B.V. (“TimeMoto”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Zoetermeer aan de Heliumstraat 14 (2718 SL) en te bereiken via het e-mailadres info@timemoto.com. TimeMoto is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 91041708. Het btw-nummer van TimeMoto is NL865535012B01.

TimeMoto hecht veel waarde aan de relaties met haar klanten. TimeMoto acht het daarom van belang om duidelijk uit te leggen welke algemene voorwaarden aan het gebruik van TimeMoto zijn verbonden. Door gebruik te maken van TimeMoto gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten (“Overeenkomsten” of “Overeenkomst”) die TimeMoto met u heeft gesloten met betrekking tot het gebruik van de software-as-a-service, de TimeMoto Cloud (“SaaS”), diensten die door TimeMoto worden aangeboden. “U” (met of zonder hoofdletters) betekent de natuurlijke persoon in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die of de rechtspersoon die de Overeenkomst met TimeMoto sluit met betrekking tot het gebruik van de SaaS. Met “Partijen” wordt TimeMoto en u samen bedoeld, of een van beide met “Partij”.


2. Gebruiksrechten en intellectuele eigendom
2.1 TimeMoto verleent een gebruiksrecht voor de SaaS voor de duur van de Overeenkomst (“Abonnementslicentieperiode”). Het gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar. Alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de SaaS berusten bij TimeMoto of haar eventuele licentiegevers. U mag de SaaS uitsluitend gebruiken in en voor uw eigen bedrijf of organisatie en uitsluitend voor het beoogde gebruik. U bent niet gerechtigd de SaaS aan derden ter beschikking te stellen of derden op enigerlei wijze toegang tot de SaaS te verlenen.

2.2 Indien het door u gekozen abonnementslicentietype beperkt is tot een bepaald aantal gebruikers, mag u niet toestaan dat de SaaS door meer gebruikers wordt gebruikt dan in de Overeenkomst is vermeld.

2.3 Om uw gebruiksrecht op de SaaS uit te oefenen, beschikt u over een of meer gebruikersnamen en bijbehorende wachtwoorden. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen enkel worden gebruikt door de personen op wiens naam de gebruikersnamen staan geregistreerd. Gebruikersnamen mogen niet door personen worden gedeeld. Als iemand inlogt op uw account door de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren die aan u zijn verstrekt, gaat TimeMoto ervan uit dat deze aanmelding met uw toestemming wordt gedaan. Indien u weet of vermoedt dat uw gebruikersnaam en/of wachtwoord in strijd met deze Algemene Voorwaarden wordt/worden gebruikt, dient u dit onmiddellijk aan TimeMoto te melden.

2.4 TimeMoto is gerechtigd een bijgewerkte versie van de SaaS uit te geven (upgrade).

2.5 De SaaS kan ook op mobiele apparaten worden gebruikt via de TimeMoto-app. TimeMoto garandeert echter niet dat de TimeMoto-app compatibel is met elk mobiel apparaat. De TimeMoto-app kan worden gedownload in de Apple App Store of in de Google Play Store. Deze Algemene Voorwaarden hebben echter alleen betrekking op de relatie tussen TimeMoto en u.

3. Vergoeding
3.1 U bent een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de SaaS na afloop van de Proefperiode (zie artikel 7.1) en afhankelijk van het gekozen abonnementslicentietype. De hoogte van de vergoeding is te vinden op de website van TimeMoto en/of in de Overeenkomst. Deze vergoeding moet altijd vooraf worden betaald met een creditcard. Indien de Overeenkomst wordt verlengd, wordt het bedrag van de door u verschuldigde vergoeding van uw creditcard afgeschreven. Uw gebruiksrecht op de SaaS wordt opgeschort zolang uw creditcard niet voor het volledige verschuldigde bedrag kan worden gedebiteerd. U bent niet gerechtigd de aan TimeMoto verschuldigde vergoeding te verrekenen of uw betalingsverplichtingen op te schorten.

3.2 TimeMoto is gerechtigd de hoogte van de vergoeding aan te passen. Deze aanpassing gaat in bij de volgende verlenging van de Abonnementslicentieperiode. Een eventuele aanpassing van de vergoeding wordt ten minste dertig (30) kalenderdagen vóór inwerkingtreding aangekondigd.

3.3 Indien TimeMoto een gratis versie van de SaaS aanbiedt en u deze versie gebruikt, is er geen vergoeding verschuldigd. TimeMoto kan te allen tijde besluiten de gratis versie van de SaaS te beëindigen en/of te wijzigen in een betaalde versie. Indien TimeMoto beslist om de gratis versie te wijzigen in een betaalde versie, wordt u hiervan minstens dertig kalenderdagen van tevoren op de hoogte gebracht. Indien u in dat geval aangeeft geen gebruik te willen maken van een betaalde versie van de SaaS, eindigt de Overeenkomst onmiddellijk.

4. Functionaliteit van TimeMoto
4.1 De SaaS wordt aangeboden “as is”. De functionaliteit waarop uw gebruiksrecht betrekking heeft is afhankelijk van het gekozen abonnementslicentietype. De abonnementslicentievormen zijn te vinden op de website van TimeMoto.

4.2 TimeMoto kan eenzijdig, zonder kennisgeving en te allen tijde besluiten functionaliteiten van de SaaS toe te voegen, te verwijderen en/of te wijzigen.

4.3 U bent ervoor verantwoordelijk dat de SaaS compatibel is met uw hardware en/of andere software die u gebruikt. TimeMoto geeft hiervoor geen garantie, ook niet als op de website van TimeMoto of elders is aangegeven dat TimeMoto kan worden gekoppeld aan software en/of hardware van derden.

4.4 TimeMoto is niet verantwoordelijk voor producten van derden. TimeMoto geeft geen garantie voor de werking en/of beschikbaarheid van producten van derden, waarvan op de website van TimeMoto of elders is aangegeven dat deze aan TimeMoto kunnen worden gekoppeld.

5. Onderhoud
5.1 Het verlenen van een gebruiksrecht voor de SaaS geldt als een inspanningsverplichting van TimeMoto. Dit betekent dat TimeMoto de continue beschikbaarheid van de SaaS niet garandeert, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot netwerkstoringen, en niet garandeert dat de SaaS foutloos functioneert.

5.2 Om de in het eerste lid omschreven inspanningsverplichting uit te oefenen zal TimeMoto van tijd tot tijd onderhoud aan de SaaS verrichten. De SaaS zal tijdens dit onderhoud niet beschikbaar zijn.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van haar leidinggevenden is de aansprakelijkheid van TimeMoto uitgesloten, ook voor eventuele tekortkomingen in de beveiliging en beschikbaarheid van de SaaS, ongeacht de rechtsgrond daarvan. De aansprakelijkheid van TimeMoto voor indirecte schade is steeds uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval, zonder beperking verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie, aanspraken van werknemers of derden en corruptie of verlies van gegevens.

6.2 U vrijwaart TimeMoto, haar werknemers en andere voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde agenten tegen aanspraken van derden in verband met het gebruik van TimeMoto, waaronder begrepen aanspraken met betrekking tot of in verband met de verwerking van persoonsgegevens, voor zover deze aanspraken meer of anders zijn dan die welke u jegens TimeMoto mocht maken.

7. Duur en beëindiging
7.1 De initiële Abonnementslicentieperiode is dertig (30) dagen (“Proefperiode”). Tijdens de Proefperiode kunt u de SaaS gratis gebruiken. Na afloop van de Proefperiode eindigt de Overeenkomst, tenzij u de Abonnementslicentieperiode vóór het verstrijken van de Proefperiode heeft verlengd. U kunt een gratis Proefperiode slechts eenmaal gebruiken.

7.2 De Abonnementslicentieperiode kan naar eigen inzicht worden verlengd voor een periode van dertig (30) dagen of één (1) jaar.

7.3 Indien geen opzegging is gedaan of indien de opzegging te laat is gedaan en u geen andere Abonnementslicentieperiode of abonnementslicentietype kiest, wordt de Abonnementslicentieperiode stilzwijgend verlengd voor de duur en voor het abonnementslicentietype die/dat u het laatst heeft gekozen. De verschuldigde vergoeding wordt van uw creditcard afgeschreven.

7.4 Opzegging met ingang van het einde van de relevante licentieperiode voor het abonnement kan op elk moment worden gedaan. U kunt uw abonnement beëindigen door in te loggen op uw account en uw opzegging in te dienen, of u kunt uw abonnement beëindigen via het contactformulier op de TimeMoto website.

7.5 Ongeacht het abonnementslicentietype is TimeMoto steeds bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen zonder een opzegtermijn in acht te hoeven nemen.

7.6 Bij het einde van de Overeenkomst vervalt het gebruiksrecht op de SaaS. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens van de SaaS vóór het einde van de Overeenkomst. TimeMoto kan die gegevens aan het einde van de Overeenkomst vernietigen. Onder gegevens wordt de door u in de SaaS opgeslagen gegevens verstaan. Op de binnen de SaaS opgeslagen persoonsgegevens zijn de bepalingen van de tussen TimeMoto en u gesloten overeenkomst voor gegevensverwerking van toepassing.

8. Vertrouwelijkheid
Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij van elkaar hebben ontvangen waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk dient te worden behandeld. Dit geldt niet indien de andere Partij op grond van toepasselijke wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak verplicht is deze informatie te verstrekken.

9. Rechts- en forumkeuze
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en TimeMoto die voortvloeien uit deze Overeenkomst of in verband staan met deze Overeenkomst kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag.

10. Slotbepalingen
10.1 Alle mondelinge toezeggingen en Overeenkomsten komen te vervallen. Aanvullingen op of wijzigingen in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze zijn overeengekomen in een door beide Partijen ondertekend en gedateerd document, tenzij anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden en/of in de Overeenkomst.

10.2 TimeMoto is bevoegd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. TimeMoto zal u van tevoren op de hoogte stellen van een wijziging of aanvulling.

10.3 Rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar zonder toestemming van de andere Partij.

10.4 TimeMoto verwerkt persoonsgegevens op de wijze zoals beschreven in de tussen u en TimeMoto gesloten overeenkomst voor gegevensverwerking. Deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst voor gegevensverwerking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.