Winkelwagen

Product toegevoegd aan winkelwagen

Gerelateerde producten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE INKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

TimeMoto B.V.
Heliumstraat 14
2718 SL Zoetermeer
Nederland

Fax: +31 79 362 03 82
E-mail: info@timemoto.com

Handelsregisternummer: 91041708
Btw-identificatienummer: NL865535012B01

1. TOEPASSINGSGEBIED
Deze bepalingen zijn van toepassing op de relatie tussen TimeMoto B.V., hierna te noemen “Leverancier”, en de klant, “Klant”, met inbegrip van elke overeenkomst (“de Overeenkomst”) gesloten tussen Leverancier en Klant.

2. OVEREENKOMST
De op de website (www.timemoto.com) weergegeven producten, waaronder diensten indien van toepassing, vormen een uitnodiging van Leverancier aan Klant tot het doen van een aanbod om een koopovereenkomst aan te gaan. Nadat Klant via de website of telefonisch een bestelling heeft geplaatst, ontvangt Klant zo spoedig mogelijk een opdrachtbevestiging per e-mail van Leverancier. Een bestelling is een aanbod aan Leverancier om de door Klant geselecteerde producten te kopen. De Overeenkomst tussen Leverancier en Klant treedt in werking na aanvaarding door Leverancier van het aanbod van Klant. Leverancier zal Klant per e-mail op de hoogte stellen van de aanvaarding (opdrachtbevestiging). De omvang van de leveringsverplichting van Leverancier wordt uitsluitend bepaald door de opdrachtbevestiging.

3. PRIJZEN
3.1 Alle prijzen zijn in euro's. De prijs is de prijs die op de website wordt weergegeven op het moment waarop Klant de bestelling plaatst, onder voorbehoud van druk- en typefouten.
3.2 De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten en eventuele wettelijke bijdragen ten laste van Klant. De btw, verzendkosten en eventuele wettelijke bijdragen worden berekend zoals bepaald tijdens het bestelproces. Deze kosten zullen ook in de opdrachtbevestiging worden vermeld.
3.3. Op de Overeenkomst is het btw-beleid van toepassing. Dit beleid kan worden geraadpleegd via https://www.timemoto.com/order-payment.

4. BETALING
Betaling vindt vooraf plaats op de wijze zoals vermeld op de website. Leverancier zal de bestelde producten pas leveren nadat de betaling ervan is goedgekeurd.

5. LEVERING
5.1 De op de website vermelde levertermijn of leverdatum is een beste schatting. Het blijft echter een schatting en deze termijn of datum is derhalve niet bindend. Leverancier zal trachten deze termijn of datum zoveel mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van de levertermijn of -datum geeft Klant echter geen recht om de overeenkomst te beëindigen en/of schadevergoeding te eisen.
5.2 Wanneer een deel van een bestelling klaar is, mag Leverancier dit deel aanbieden voor verzending of wachten tot de volledige bestelling klaar is.

6. VERVOER
6.1 De door Klant bestelde producten worden verzonden naar het in de opdrachtbevestiging vermelde afleveradres. Vervoer vindt plaats op een door Leverancier te bepalen wijze.
6.2 De eigendom van en het risico op verlies van de bestelde producten gaat over op Klant bij levering.

7. KLACHTEN
7.1 Klant dient onmiddellijk na levering te controleren of de hoeveelheid geleverde producten in overeenstemming is met de opdrachtbevestiging. Eventuele verschillen tussen de opdrachtbevestiging en het geleverde dienen binnen vierentwintig (24) uur per e-mail aan Leverancier te worden gemeld.
7.2 Klant dient de geleverde producten onmiddellijk na levering te controleren op zichtbare gebreken. Zichtbare gebreken dienen binnen achtenveertig (48) uur na levering door Klant per e-mail aan Leverancier te worden gemeld. Indien het zichtbare gebrek aan Leverancier toerekenbaar is, en uitgaande van een tijdige kennisgeving als hiervoor bedoeld en retournering van de producten door Klant, zal Leverancier de bestelde producten opnieuw ter verzending aanbieden, dan wel het aankoopbedrag terugstorten, inclusief btw, verzendkosten en eventueel aan Klant betaalde wettelijke bijdragen. Dit is naar keuze van Leverancier.
7.3 Klant zal geen producten aan Leverancier retourneren zonder autorisatie voor retourzending van de producten (Return Merchandise Authorisation - “RMA”). Voor het verkrijgen van een RMA dient Klant de retourinstructies op te volgen zoals beschreven op de website van Leverancier. De retourzending van het product of de producten dient uiterlijk veertien (14) dagen na afgifte van de RMA door Leverancier te zijn ontvangen.

8. GELDTERUGGARANTIE
8.1 Klant is gerechtigd de door Klant bestelde producten binnen veertien (14) dagen na levering aan Leverancier te retourneren. Leverancier zal zich inspannen om het aankoopbedrag binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten terug te storten. De verzendkosten maken geen deel uit van het aankoopbedrag in de zin van dit artikel. Deze kosten respectievelijk de kosten voor retourzending zijn voor rekening van Klant. Voorwaarde voor terugstorting van het aankoopbedrag is dat Klant de producten en de verpakking zorgvuldig heeft behandeld. Klant mag de producten alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten te bepalen. Het bepaalde in dit lid laat het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2 onverlet.
8.2 Klant zal zonder RMA geen producten retourneren aan Leverancier. Voor het verkrijgen van een RMA dient Klant de retourinstructies op te volgen zoals beschreven op de website van Leverancier. De retourzending van de producten dient uiterlijk 14 dagen na afgifte van de RMA door Leverancier te zijn ontvangen.
8.3 De in artikel 8.1 bedoelde geldteruggarantie is niet van toepassing op door Leverancier geleverde software ten aanzien waarvan (i) de verzegeling is verbroken en/of (ii) de software van de website is gedownload. Deze software kan niet worden geretourneerd en Klant heeft geen recht op terugstorting van het aankoopbedrag.
8.4 Producten die deel uitmaken van een bundelaanbieding, waarbij een product gratis is aangeboden bij de aankoop van een of meer andere of dezelfde producten, kunnen alleen samen worden geretourneerd. Indien Klant een product uit een bundelaanbieding retourneert zonder de gratis ontvangen producten te retourneren, is Leverancier niettemin gerechtigd de gratis ontvangen producten bij Klant in rekening te brengen. Hetzelfde geldt indien Klant een korting heeft ontvangen in het kader van de aankoop van meerdere producten. Indien Klant een of meer van deze meerdere producten retourneert, heeft Leverancier het recht om de korting in te trekken en vooralsnog het bedrag dat daarmee overeenkomt bij Klant in rekening te brengen.

9. OVERMACHT
Indien Leverancier als gevolg van overmacht zijn verplichtingen niet of slechts met onredelijke moeite kan nakomen, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst met Klant zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. In dat geval zullen de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, zonder dat partijen over en weer aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding of enig ander voordeel. In geval van gedeeltelijke naleving door Leverancier zal Leverancier het deel van het aankoopbedrag dat betrekking heeft op het niet-nagekomen deel terugstorten.

10. GARANTIE OP GELEVERDE PRODUCTEN
10.1 Leverancier garandeert de goede werking van de door hem geleverde producten gedurende een periode die afhankelijk is van de desbetreffende producten. De duur van de garantieperiode staat per product vermeld op de website van Leverancier. Ook staat op de website onder welke voorwaarden de garantietermijn kan worden verlengd. “Goede werking” betekent dat het product de eigenschappen bezit die ervan mogen worden verwacht op grond van de overeenkomst voor de duur van de op de website vermelde garantieperiode voor elk product. Indien de geleverde producten gedurende deze periode een storing vertonen, is Klant gerechtigd het (de) onder deze garantie vallende product(en) te herstellen. Leverancier kan ervoor kiezen het product te vervangen door een product dat ten minste gelijkwaardig is, dan wel de koopprijs terug te betalen in plaats van het product te herstellen indien herstel naar het oordeel van Leverancier niet van Leverancier kan worden verwacht.
10.2 Ten aanzien van het (de) op grond van het eerste lid herstelde of vervangen product(en) blijft de oorspronkelijke ingangsdatum van de garantieperiode van toepassing. Voor een hersteld(e) of vervangen product(en) vangt dus geen nieuwe garantieperiode aan.
10.3. De in het eerste lid bedoelde garantie dekt geen fouten en gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of het niet naleven van gebruiksaanwijzingen of onderhoudsvoorschriften;
b. gebruik op een andere wijze dan als normaal gebruik wordt aangemerkt;
c. externe oorzaken, zoals brand- of waterschade;
d. montage, installatie of ongedaanmaking daarvan door anderen dan Leverancier;
e. het gebruik van materialen of producten die door Klant aan Leverancier ter verwerking zijn verstrekt of die in opdracht of op verzoek van Klant zijn gebruikt;
f. toepassing van werkwijzen en constructies volgens de aanwijzingen van Klant;
g. toepassing van wettelijke regeling;
h. niet schriftelijk door Leverancier geautoriseerde wijzigingen die door Klant of een derde in het (de) door Leverancier geleverde of door of namens Leverancier in het kader van een garantie of onderhoud aangebrachte product(en) of onderdelen daarvan worden gerealiseerd;
i. normale slijtage;
j. product(en) of onderdelen dat/die Leverancier van een derde heeft betrokken, voor zover de betreffende derde geen garantie aan Leverancier heeft verstrekt.
10.4 De in het eerste lid bedoelde garantie vervalt volledig indien Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen jegens Leverancier voldoet of indien Klant het (de) product(en) zelf repareert of herstelt of dat door een derde laat uitvoeren.
10.5 Werkzaamheden en de kosten van reparaties buiten het kader van deze garantie worden door Leverancier in rekening gebracht conform zijn gebruikelijke honorarium.
10.6 Rechtsvorderingen met betrekking tot gebreken dienen op straffe van verval binnen zes (6) maanden na een klacht binnen de in het eerste lid bedoelde garantieperiode te worden ingesteld.
10.7 Indien Leverancier het in het kader van de uitvoering van de garantieverplichtingen noodzakelijk acht, zullen de geleverde producten door Klant en voor rekening en risico van Klant worden vervoerd naar een door Leverancier te bepalen bestemming.

11. AANSPRAKELIJKHEID VAN LEVERANCIER
11.1 Iedere aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 omschreven garantie en tot maximaal het bedrag dat voor het betreffende geval wordt uitgekeerd onder de door Leverancier afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
11.2 Behoudens het bepaalde in artikel 11.1 is iedere aansprakelijkheid van Leverancier uitgesloten.
11.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 1 en artikel 7 lid 2 van deze voorwaarden vervalt iedere aansprakelijkheid indien Klant niet binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs had moeten worden ontdekt, Leverancier schriftelijk in kennis stelt van het bestaan van een gebrek. Dit artikel heeft geen invloed op het bepaalde in artikel 7 leden 1 en 2. Dit artikel heeft enkel betrekking op situaties die niet onder artikel 7 leden 1 en 2 vallen.

12. RETOURZENDINGEN
Indien Klant geen RMA heeft, is Leverancier gerechtigd de retourzending van Klant te weigeren. Het in ontvangst nemen van een retourzending impliceert geen erkenning door Leverancier van de door Klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico met betrekking tot geretourneerde producten blijft bij Klant tot Leverancier de geretourneerde producten heeft ontvangen.

13. CLOUDDIENST
Voor zover Klant een overeenkomst voor de door Leverancier geleverde clouddienst heeft gesloten of daaraan heeft deelgenomen, zijn de Algemene Voorwaarden van TimeMoto, te vinden op https://www.timemoto.com/terms-time-plans, van toepassing. Een overeenkomst voor gegevensverwerking zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming maakt ook deel uit van deze clouddienst. Door een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot de clouddienst gaat Klant ook akkoord met deze overeenkomst voor gegevensverwerking.

14. ALGEMEEN
Indien één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst tussen Leverancier en Klant – waaronder deze voorwaarden – nietig zijn of wettelijk ongeldig worden, blijft de rest van de Overeenkomst van kracht. Partijen zullen met elkaar in overleg treden over de bepalingen die nietig zijn of als wettelijk ongeldig worden beschouwd teneinde een vervangende regeling te treffen.

15. TOEPASSELIJK RECHT
Op de verplichtingen tussen Leverancier en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

16. CORRESPONDENTIE
Correspondentie gericht aan Leverancier dient te worden verzonden aan TimeMoto, Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14, in Nederland.

17. ALGEMEEN
17.1 De kopjes boven de artikelen in deze voorwaarden dienen slechts ter aanduiding van de onderwerpen waarop deze artikelen betrekking hebben. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
17.2 Het niet inroepen van deze voorwaarden door Leverancier impliceert in ieder geval geen afstand van het recht om dit in een later stadium of in een volgend geval wel te doen.
17.3 Waar van toepassing moet het woord “product” ook gelezen worden als “producten”, en omgekeerd.

18. TAAL
Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse, Italiaanse, Spaanse en Portugese taal. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

19. GESCHILLEN
Alle geschillen die mochten ontstaan in het kader van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan wel in het kader van latere overeenkomsten die daarmee verband houden, kunnen slechts worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

20. SLOTBEPALINGEN
20.1 Mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen effect. Aanvullingen op of aanpassingen van de overeenkomst of deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend.
20.2 Leverancier is bevoegd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Leverancier zal Klant vooraf op de hoogte stellen van een wijziging of aanvulling.
20.3 Rechten en verplichtingen van de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar zonder toestemming van de andere partij.