Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN

Safescan BV
Heliumstraat 14
2718 SL Zoetermeer
Nederland

Fax: +31 79 362 03 82
Email: info@timemoto.com
Handelsregister te Den Haag: 2713.1933
Btw-nummer: NL009391241B01

1. TOEPASSELIJKHEID
Deze bepalingen zijn van toepassing op de relatie tussen Safescan BV, verder te noemen Leverancier, en de klant waaronder elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand (verder: de overeenkomst) tussen Leverancier en de klant.

2. OVEREENKOMST
Met de op de website (www.timemoto.com) getoonde zaken doet Leverancier aan de klant een uitnodiging om een aanbod te doen tot het aangaan van een koopovereenkomst. Nadat de klant via de website of per telefoon een bestelling heeft geplaatst ontvangt hij zo snel mogelijk daarna van Leverancier een ontvangstbevestiging per e-mail. Een bestelling is een aanbod aan Leverancier de door de klant geselecteerde zaak aan te kopen. De overeenkomst tussen Leverancier en de klant komt tot stand na aanvaarding door Leverancier van het aanbod van de klant. Leverancier stelt de klant per e-mail op de hoogte van de aanvaarding (orderbevestiging). De omvang van de leveringsverplichting van Leverancier wordt uitsluitend door de orderbevestiging bepaald.

3. PRIJZEN
3.1 Alle prijzen zijn in Euro. De prijs is welke op de website staat vermeld op het moment dat de klant de bestelling plaatst, onder voorbehoud van druk- en typefouten.
3.2 De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten en eventuele overheidsbijdragen die voor rekening van de klant komen. Gedurende het bestelproces worden de btw, verzendkosten en eventuele overheidsbijdragen berekend en gespecificeerd. Deze zullen ook in de orderbevestiging worden vermeld.
3.3. Op de overeenkomst is het BTW-beleid van toepassing. Dit beleid kan worden geraadpleegd via deze link.

4. BETALING
Betaling vindt vooraf plaats op de wijze zoals weergegeven op de website. Leverancier zal de bestelde zaak eerst leveren nadat de betaling ervan is geautoriseerd.

5. LEVERING
5.1 De vermelding van een leveringstermijn of leveringsdatum op de website is naar beste weten gedaan. Het blijft echter een schatting en deze termijn of datum is dan ook niet bindend. Leverancier zal trachten deze termijn of datum zoveel mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van de leveringstermijn of leveringsdatum geeft de klant echter geen recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
5.2 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is Leverancier bevoegd dit deel ter verzending aan te bieden dan wel daarmee te wachten tot de gehele bestelling gereed is.

6. VERVOER
6.1 De door de klant bestelde zaak wordt verzonden naar het afleveradres dat in de orderbevestiging is vermeld. Het transport vindt plaats op een door Leverancier te bepalen wijze.
6.2. Het eigendom en het risico van verlies van de bestelde zaak gaat over op de klant bij aflevering.

7. RECLAMES
7.1 De klant dient terstond na aflevering te controleren of de aantallen afgeleverde zaken overeenstemmen met de orderbevestiging. Eventuele discrepanties tussen de orderbevestiging en hetgeen is afgeleverd dienen binnen 24 uur per e-mail ter kennis te worden gebracht aan Leverancier.
7.2 De klant dient de afgeleverde zaak terstond na aflevering op zichtbare gebreken te controleren. Zichtbare gebreken dienen door de klant uiterlijk binnen 48 uur na aflevering per e-mail ter kennis te worden gebracht aan Leverancier. Wanneer het zichtbare gebrek aan Leverancier is toe te rekenen, zal Leverancier, na tijdige kennisgeving als hiervoor bedoeld en retournering van de zaak door de klant, de bestelde zaak opnieuw voor transport aanbieden dan wel het aankoopbedrag terug storten inclusief btw, verzendkosten en eventueel betaalde overheidsbijdragen. Dit is ter keuze van Leverancier.
7.3 De klant stuurt geen zaak terug naar Leverancier zonder een return merchandise authorization (RMA). Voor
verkrijging van een RMA dient de klant de retourinstructies te volgen zoals beschreven op de website. Uiterlijk veertien dagen na uitgifte van de RMA dient de zaak retour ontvangen te zijn door Leverancier.

8. GELD-TERUG-GARANTIE
8.1 De klant heeft het recht om een door hem bestelde zaak binnen veertien dagen na aflevering retour te zenden aan Leverancier. Leverancier streeft ernaar het aankoopbedrag binnen veertien dagen na ontvangst van de zaak terug te storten. Van het aankoopbedrag in de zin van dit artikel maken geen deel uit de kosten van verzending. Die kosten alsmede de kosten van retournering blijven respectievelijk komen voor rekening van de klant. Voorwaarde voor terugstorting van het aankoopbedrag is dat de klant zorgvuldig is omgegaan met de zaak en de verpakking. De klant zal de zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de zaak vast te stellen. Het in dit lid bepaalde doet niet af aan hetgeen in de artikelen 7.1 en 7.2 is bepaald.
8.2 De klant stuurt geen zaak terug naar Leverancier zonder een RMA. Voor verkrijging van een RMA dient de klant de retourinstructies te volgen zoals beschreven op de website. Uiterlijk veertien dagen na uitgifte van de RMA dient de zaak retour ontvangen te zijn door Leverancier.
8.3 Op door Leverancier geleverde software waarvan (i) de verzegeling is verbroken of (ii) die van de website
gedownload is, is de geld-terug-garantieregeling van artikel 8.1 niet van toepassing. Deze software kan niet worden geretourneerd en de klant heeft geen recht op terugstorting van het aankoopbedrag.
8.4 Zaken uit een bundelaanbieding, waarbij om niet een zaak is aangeboden bij aanschaf van een of meer, al dan niet andere, zaken, kunnen alleen tezamen worden geretourneerd. Indien de klant een zaak retourneert uit een bundelaanbieding, zonder tevens de zaak die om niet is verkregen te retourneren is Leverancier gerechtigd de om niet verkregen zaak alsnog bij de klant in rekening te brengen. Hetzelfde geldt wanneer de klant een korting heeft verkregen in verband met de aankoop van meerdere zaken. Wanneer de klant van die meerdere zaken er een of meer retourneert is Leverancier gerechtigd de korting te laten vervallen en het daarmee corresponderende bedrag alsnog bij de klant in rekening te brengen.

9. OVERMACHT
Indien Leverancier ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door Leverancier zal Leverancier ter zake het niet nagekomen gedeelte het aankoopbedrag terugstorten.

10. GARANTIE GELEVERDE ZAKEN
10.1 Leverancier staat in voor de deugdelijke werking van de door haar geleverde zaak gedurende een termijn die afhankelijk is van de zaak die het betreft. De duur van de garantietermijn staat per zaak vermeld op de website. Op de website wordt ook vermeld onder welke voorwaarden de garantietermijn verlengd kan worden. Deugdelijk wil zeggen dat de zaak gedurende de op de website per zaak vermelde garantietermijn de eigenschappen bezit die op grond van de overeenkomst mogen worden verwacht. Indien de geleverde zaak tijdens deze periode een gebrek vertoont, heeft de klant op grond van deze garantie recht op herstel van de zaak. Leverancier mag kiezen voor vervanging van de zaak door een minimaal gelijkwaardig exemplaar dan wel restitutie van de koopprijs in plaats van herstel wanneer herstel naar haar mening niet kan worden gevergd.
10.2 Met betrekking tot een op grond van het eerste lid herstelde of vervangen zaak blijft de oorspronkelijke
ingangsdatum van de garantietermijn van kracht. Voor een herstelde dan wel vervangen zaak gaat derhalve niet een nieuwe garantietermijn in.
10.3. Buiten de in het eerste lid bedoelde garantie vallen fouten en gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van bedienings- of onderhoudsvoorschriften;
b. gebruik op andere wijze dan het voorziene normaal gebruik;
c. externe oorzaken, zoals brand- of waterschade;
d. montage, installatie of het ongedaan maken hiervan door anderen dan Leverancier;
e. gebruik van materialen of zaken die door de klant aan Leverancier ter bewerking zijn verstrekt of die op instructie dan wel verzoek van de klant zijn gebruikt;
f. toepassing van werkwijzen en constructies volgens de instructies van de klant;
g. toepassing van een overheidsvoorschrift;
h. niet schriftelijk door Leverancier geautoriseerde wijzigingen die de klant of een derde in de producten of in de
onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen;
i. gebruikelijke slijtage;
j. producten of onderdelen die Leverancier van een derde heeft betrokken, voor zover de betreffende derde geen
garantie aan Leverancier heeft verstrekt.
10.4 De in het eerste lid bedoelde garantie vervalt geheel indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen jegens Leverancier voldoet of indien de klant de zaak zelf of door een derde laat repareren of herstellen.
10.5 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Leverancier in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.
10.6 Rechtsvorderingen ter zake gebreken dienen binnen zes maanden na reclame binnen de in het eerste lid bedoelde garantietermijn op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
10.7 Wanneer Leverancier dit in het kader van de tenuitvoerlegging van de garantieverplichtingen noodzakelijk acht, worden de geleverde zaken door de klant en voor rekening en risico van de klant vervoerd naar en aangeleverd aan een door Leverancier te bepalen plaats.

11. AANSPRAKELIJKHEID VAN LEVERANCIER
11.1 De eventuele aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 omschreven garantie en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Leverancier gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
11.2 Behoudens het bepaalde in artikel 11.1 is iedere aansprakelijkheid van Leverancier uitgesloten.
11.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 1 en artikel 7 lid 2 van deze voorwaarden vervalt iedere aansprakelijkheid indien de klant Leverancier niet binnen vijf dagen na ontdekking van enig gebrek dan wel het tijdstip waarop redelijkerwijs enig gebrek - ontdekt had moeten worden schriftelijk van het bestaan daarvan op de hoogte heeft gesteld. Dit artikel laat het bepaalde in de artikelen 7 lid 1 en 7 lid 2 volledig onverlet. Het onderhavige artikel heeft derhalve slechts betrekking op situaties die niet door de artikelen 7 lid 1 en 7 lid 2 worden bestreken.

12. RETOURZENDINGEN
Wanneer de klant niet beschikt over een RMA is Leverancier gerechtigd een retourzending van de klant te weigeren. Het in ontvangst nemen van een retourzending betekent in geen geval erkenning door Leverancier van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico van een retour gezonden zaak blijft berusten bij de klant totdat Leverancier de zaak retour ontvangen heeft.

13. CLOUD DIENST
Voor zover de klant (mede) een overeenkomst sluit ter zake een door Leverancier aangeboden cloud dienst zijn op die dienst de TimeMoto General Terms and Conditions van toepassing, welke te vinden zijn op TimeMoto.com/terms Op deze cloud dienst is tevens een verwerkersovereenkomst, van toepassing als bedoeld in artikel 28 lid
3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met het afsluiten van de overeenkomst met betrekking tot de cloud dienst stemt de klant met deze verwerkersovereenkomst in.

14. ALGEMEEN
Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen Leverancier en de klant - deze algemene voorwaarden daaronder begrepen - nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.

15. TOEPASSELIJK RECHT
De verbintenissen tussen Leverancier en de klant als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.

16. CORRESPONDENTIE
Aan Leverancier te richten correspondentie dient te worden verzonden naar Safescan BV, Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14 in Nederland.

17. ALGEMEEN
17.1 De kopjes boven de artikelen in deze voorwaarden dienen slechts ter indicatie van de in die artikelen behandelde onderwerpen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
17.2 Het in enig geval achterwege laten door Leverancier van een beroep op deze voorwaarden houdt geen afstand van recht in om dat in een later stadium alsnog of in een volgend geval wel te doen.
17.3 Waar toepasselijk dient het woord “zaak” gelezen te worden als “zaken”en andersom.

18. TAAL
Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse, Italiaanse, Spaanse en Portugese taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

19. GESCHILLEN
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daarmee verband houden, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

20. SLOTBEPALINGEN

20.1 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking. Aanvullingen op of aanpassingen van de overeenkomst dan wel deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij door middel van een door beide partijen ondertekend en gedagtekend geschrift zijn overeengekomen.
20.2 Leverancier is bevoegd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Leverancier zal de klant tevoren over iedere wijziging of aanvulling informeren.
20.3 Rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zijn zonder toestemming van de andere partij niet overdraagbaar.